Skip to main content

REGULAMIN.
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin zakupów produktów marki martynabielawska.pl;
4. Towar – Produkt końcowy gotowy do sprzedaży.
5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy marką martynabielawska.pl reprezentowaną przez ,,FUNDACJA FEMALE” ul. Piotrkowska 122/790-006 Łódź NIP: 7252311080 a Klientem, zawierana na podstawie ustaleń przekazanych drogą mailową z adresu [email protected] obsługiwanego przez martynabielawska.pl;
6. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oferty marki martynabielawska.pl dostępnej pod adresem martynabielawska.pl i potwierdzonej poprzez wymianę wiadomości mailowych z adresu [email protected];
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: warunki i zasady składania zamówień na produkty z oferty marki martynabielawska.pl, zasady i warunki zawierania Umów sprzedaży na produkty oferowane przez markę martynabielawska.pl i warunki i zasady ich realizacji wraz z reklamacjami.
2.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa marka martynabielawska.pl, reprezentowana przez ,,FUNDACJA FEMALE” ul. Piotrkowska 121/3u 90-430 Łódź NIP: 7252311080, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług osobom, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.martynabielawska.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.6. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej www.martynabielawska.pl, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
III. Zasady korzystania z usług marki martynabielawska.pl.
3.1. Warunkiem korzystania z usług marki martynabielawska.pl jest mailowe ustalenie parametrów zamówienia. Adres, za pośrednictwem którego marka martynabielawska.pl reprezentowana przez ,,FUNDACJA FEMALE” ul. Piotrkowska 121/3u 90-430 Łódź NIP: 7252311080, udziela wszelkich informacji to: [email protected]
3.2. Warunkiem korzystania z usług marki bootykiller.pl  jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
3.3. bootykiller.pl  może odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez markę martynabielawska.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię marki martynabielawska.pl.
3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronie internetowej www.bootykiller.pl i informacji udzielonych za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] oraz telefonicznego kontaktu  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
c.) korzystania z oferty firmy bootykiller.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży z marką bootykiller.pl reprezentowaną przez ,,FUNDACJA FEMALE” ul. Piotrkowska 121/3u 90-430 Łódź NIP: 7252311080 należy dokonać wyboru towaru w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie i złożyć zamówienie korzystając ze sklepu internetowego dostępnego na stronie www.bootykiller.pl
4.2. Zamówienie zostaje uznane za złożone i przekazane do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez markę martynabielawska.pl za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected];
4.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpłaty przez Klienta wymaganej w warunkach kwoty w wysokości 100% ceny, co jest równoznaczne z akceptacją ceny Zamówienia.
4.5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z dokonaniem akceptacji treści Regulaminu.
V. Dostawa
5.1. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską (klient indywidualny) lub poprzez indywidualny dowóz przez przedstawiciela marki bootykiller.pl (Klient Biznesowy). Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Klient ponosi wszelkie koszty zwrotu przesyłki w przypadku nie odebrania od firmy kurierskiej. Zasada realizacji: zamówienie – wpłata – realizacja -wysyłka (bootykiller.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub brak odbioru towaru);
5.3. Termin realizacji dostawy może wynosić do 30 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania kwoty zaliczki lub całości kwoty zamówienia.
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty przelewem na konto podane w formularzu zlecenia lub za pośrednictwem operatora płatności Przlewy24 lub PayPal.
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy i reklamacji;
7.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
7.1.a Zalecamy przechowywać gumy w miejscu gdzie nie dochodzi światło, ponieważ żle to oddziaływuje na gumy lateksowe, przyspiesza niszczenia materiału i jego trwałość!
7.2. Zarówno osobie fizycznej jak i prawnej przysługuje gwarancja na 12 miesięcy od momentu zakupu sprzętu.
7.3. Prawo do reklamacji w oparciu o 12-miesięczną gwarancję obejmuje: wady fabryczne materiału, pęknięcia lub rozdarcia, wykryte podczas odbioru, przy obecności kuriera i sporządzeniu protokołu szkody. Reklamacji nie podlegają: zużycia w wyniku użytkowania, pęknięcia gum i rozdarcia opasek kinetycznych podczas użytkowania, zużycia rzepu podczas użytkowania, inne oznaki użytkowania sprzętu. UWAGA: niszczenie gum kinetycznych może być przyspieszone przechowywaniem ich w miejscu nasłonecznionym. Klient zobowiązany jest dostarczyć/wysłać towar objęty gwarancją do siedziby producenta (miasto Łódź). Producent po dokładnym sprawdzeniu sprzętu zobowiązuje się go naprawić lub wymienić.
7.4. Wszelkie zwroty powinny nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni a w przypadku zakupu przez Internet do 30 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres na własny koszt:
do paczkomatu LOD67A, Nawrot 3, Łódź ( tel. 782640680)

7.5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów;
8.1. ,,FUNDACJA FEMALE” jako reprezentant marki bootykiller.pl odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected]. bootykiller.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
IX. Postanowienia końcowe
9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy marką martynabielawska.pl, reprezentowaną przez ,,FUNDACJA FEMALE”
ul. Piotrkowska 121/3u 90-430 Łódź NIP: 7252311080. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w Łodzi.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Właścicielem i reprezentantem marki martynabielawska.pl jest firma ,,FUNDACJA FEMALE”
ul. Piotrkowska 121/3u 90-430 Łódź NIP: 7252311080.

Formularz zwrotu.
Prosimy o wypełnienie oraz odesłanie mailem lub razem z towarem. Towar proszę wysłać do paczkomatu InPost LOD67A: Nawrot 3, 90-060 Łódź.

Przypominamy, iż by zaakceptować zwrot towar nie może nosić śladów użytkowania. Numer paragonu to numer Państwa zamówienia.

Formularz zwrotu dostępny do pobrania: Formularz PDF.

#