Skip to main content

Część I. Zakres obowiązywania

 1. ,,FUNDACJA FEMALE” ul. Piotrkowska 122/790-006 Łódź NIP: 7252311080 (zwana dalej FUNDACJA FEMALE) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników (osób fizycznych). FUNDACJA FEMALE ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez FUNDACJA FEMALE, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w naszym sklepie online. W dalszej części kiedy odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, oznacza to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie, analizowanie czy archiwizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Celem naszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez FUNDACJA FEMALE w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej i zamieszczonych na niej narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników, takich jak formularz kontaktowy i formularz konieczny do uzupełnienia w celu zakupu (dokonania transakcji). Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez FUNDACJA FEMALE, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług naszego sklepu online.

 1. Dane Konta i dane profilowe: dokonywanie zakupów przez stronę martynabielawska.pl wymaga podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny.
 2. Transakcje: FUNDACJA FEMALE w ramach sklepu online martynabielawska.pl może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika umożliwiające zawarcie umowy, przesłanie wiadomości i dokonywanie płatności za usługi i towary w ramach strony martynabielawska.pl.
 3. Obsługa Użytkownika: FUNDACJA FEMALE w ramach strony martynabielawska.pl może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się przez formularz zgłoszeniowy. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby.
 4. Formularz kontaktowy: FUNDACJA FEMALE w ramach strony martynabielawska.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się  przez formularze kontaktowe dostępne na naszych stronach. Udostępniany przez bootykiller.pl formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu.

 

Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

 1. Tak jak wiele innych serwisów internetowychmartynabielawska.pl może gromadzić w ramach usług dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób martynabielawska.pl wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo tutaj.

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
 2. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
 3. dostosowywanie kategorii ofert i poszczególnych ofert we właściwościach sklepu online lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności na stronie;
 4. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Oferty oraz zarządzanie ruchem stronie martynabielawska.pl
 5. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 6. przeprowadzanie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonowania strony, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 7. obsługa reklamacji w sklepie online;
 8. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 9. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług marki martynabielawska.pl,
 10. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych poprzez formularz kontaktowy;
 11. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
 12. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 13. zapewnienie obsługi usług płatniczych z tytułu transakcji,
 14. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 15. statystycznych;
 16. archiwizacyjnych.
 17. FUNDACJA FEMALE jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na stronie martynabielawska.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

 

Część V. Udostępnianie danych

 1. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem FUNDACJA FEMALE. może ona udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez FUNDACJA FEMALE. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.
 2. FUNDACJA FEMALE nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 3. FUNDACJA FEMALE może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby FUNDACJA FEMALE), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
 4. FUNDACJA FEMALE może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym w walce z oszustwami i nadużyciami w sklepie online martynabielawska.pl, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu.
 5. FUNDACJA FEMALE może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez FUNDACJA FEMALE lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

 1. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

 

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez FUNDACJA FEMALE dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z FUNDACJA FEMALE, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez FUNDACJA FEMALE wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część VIII. Dostęp do danych
Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany danych lub ich usunięcia. Informację z prośbą o usunięcia prosimy przesyłać na [email protected]

Część IX. Zmiana postanowień

W razie konieczności FUNDACJA FEMALE może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.