REGULAMIN OBOZU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
Uczestnik Obozu obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego
regulaminu, innych regulaminów szczegółowych (regulaminu ppoż.,
regulaminu hotelu oraz hotelowego spa, regulaminu ośrodka sportowore-kreacyjnego
itp.) oraz do poleceń trenera i organizatora obozu.

 1. Organizatorem oraz Administratorem danych osobowych Obozu Sportowo-Rekreacyjnego jest Fundacja Fundacja FEMALE KRS 0000913692
 2. Uczestnikami Obozu mogą być wyłącznie osoby dorosłe.
 3. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wysłanie e-maila zgłoszeniowego,
  opłacenie obozu oraz podpis regulaminu.
 4. O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność wpłaty na podane konto
  przez organizatora.
 5. Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w
  czasie trwania obozu.
 6. Organizator Obozu zapewnia fachową i doświadczoną kadrę instruktorską.
 7. Każdy uczestnik otrzymuje program obozu. Organizator ma prawo
  wprowadzać zmiany w programie z różnych względów.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych
  i zdjęć wykonanych podczas obozu do celów promocyjnych i informacyjnych,
  na co każdy uczestnik wyraża zgodę.
 9. W przypadku rezygnacji z obozu po jego rozpoczęciu nie istnieje
  możliwość zwrotu opłaty.
 10. Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność materialną za szkody
  wyrządzone przez uczestnika podczas pobytu na obozie.
 11. Uczestnik obozu oświadcza, że jest w pełni sprawny i może
  uczestniczyć w zajęciach sportowych.
 12. Wszyscy uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania „programu
  dnia oraz programu całego obozu”, utrzymania czystości w pomieszczeniach
  mieszkalnych, łazienkach i toaletach i salach sportowych.
 13. Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i
  regulaminów obowiązujących w każdym z miejsc gdzie
  odbywają się zajęcia, zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich imprezach
  organizowanych przez organizatora, stosować
  się do regulaminów obozu i hotelu oraz do poleceń instruktora i organizatora
 14. Na obozie obowiązuje zakaz spożywania wszelkich narkotyków.
 15. Cisza nocna obowiązuje zgodnie z regulaminem hotelu.
 16. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, uczestnik zostanie ukarany
  upomnieniem lub naganą, a w przypadkach drastycznych wydaleniem z obozu.
  Zostanie o tym fakcie powiadomiony ustnie i zobowiązuje się do opuszczenia
  obozu na własny koszt nie później jak 24 godz. po zgłoszeniu przez
  organizatora. Organizator nie zwraca kosztów za niewykorzystane dni.
 17. Uczestnik obozu powinien posiadać zgodę lekarską na wysiłek fizyczny,
  jeśli jej nie posiada uczestniczy w zajęciach sportowych na własne ryzyko.
 18. Organizator nie odpowiada za skutki zdrowotne zaistniałe podczas obozu.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt
  elektroniczny, telefony komórkowe, laptopy i inne wartościowe rzeczy czy
  pieniądze uczestników oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas
  pobytu.
 20. Zadatek na poczet rezerwacji miejsca, nie podlega zwrotowi.
 21. Organizator może odwołać obóz w dowolnym momencie, jeśli wymagają tego okoliczności związane z pandemią i zdrowiem publicznym.
 22. Dla zapewnienia komunikacji, organizator wskazuje numer telefonu do
  osoby odpowiedzialnej: 782 640 680 – Martyna Bielawska

  Prawa i obowiązki uczestnika Obozu:
  Uczestnik Obozu jest zobowiązany:
 • do przestrzegania obowiązujących regulaminów,
 • zabrania ze sobą dowodu osobistego,
 • zabrania ze sobą niezbędnego ekwipunku (ubranie, obuwie, przybory toaletowe,
  strój sportowy, itp.),
 • do zachowania porządku, dbania o higienę osobistą, przestrzegania zasad
  bezpieczeństwa,
 • do poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego
  przekonań,
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach. W przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji
  powinien zgłosić to do organizatora.
  Uczestnikom Obozu zabrania się:
 • spożywania alkoholu podczas zajęć sportowych oraz spożywania wszelkich
  narkotyków podczas obozu.
 • samowolnego korzystania z sali sportowej i sal edukacyjnych hotelu,
 • palenia tytoniu w trakcie zajęć oraz w pokojach hotelowych.
 • używania otwartego ognia,
 • niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej, naśmiewania się i szydzenia z
  innych,
  Uczestnik Obozu ma prawo:
 • do spokojnego wypoczynku,
 • do korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestników za wiedzą i
  zgodą organizatora,
 • uczestniczyć we wszystkich atrakcjach przygotowanych przez organizatora w
  ramach obozu.
  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu i zobowiązuję się
  przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.